Site map: romconfort: despre noi

              ROMCONFORT

În anul 1966 se înființează Oficiul pentru Construcția de Case de Proprietate Personală (OCLPP), a cărui obiect de activitate a fost construcția de locuințe de proprietate personală în municipiul București și sectorul agricol Ilfov.În cadrul acestui program, activitatea companiei a constat în elaborarea documentațiilor, urmărirea execuției lucrărilor de către personalul de specialitate cu competențe înalte și livrarea lor către beneficiari (persoane fizice). Finanțarea acestor lucrări sa realizat atât cu fonduri proprii, cât și cu fonduri de la bugetul de stat.Activitatea OCLPP sa concretizat în construirea a peste 40000 de locuințe, proprietate personală, vila tip constricție, în diferite ansambluri rezidențiale din București și împrejurimi.

În anul 1973, după ce a fost elaborat "Planul de dezvoltare regională a locuințelor în municipiul București", OCLPP se transformă în întreprinderea de achiziții și vânzări de locuințe în București (ICVL), care, cu această ocazie, își extinde domeniul de activitate prin construirea de blocuri în blocuri (Blocuri cu mai multe etaje).În cei 18 ani de activitate, ICVL reușește să construiască peste 330000 de apartamente finanțate prin credite de stat și peste 20000 de vile tip vila cu finanțare proprie.

În anul 1991, pe baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului București și a Legii 31/1990 privind societățile comerciale, ICVL se restructurează și devine persoană juridică română cu o structură de acționari de 70% capital de stat (FPS) și 30% capital privat FPP), numit "ROMCONFORT".Ulterior, structura acționarilor se modifică prin achiziționarea de acțiuni prin metoda MEBO în 1996 și apoi în 2004, prin achiziționarea majorității acțiunilor de la AVAS; Acest lucru, astăzi întregul capital al companiei este privat și 10% deținut de persoane fizice.

Principala activitate a companiei "ROMCONFORT" sa concentrat după 1991 în finalizarea a aproximativ 120 de blocuri cu peste 6000 de apartamente. Sursa de finanțare a fost mixtă (atât resurse proprii cât și bugetare conform Hotărârii Guvernului nr. 39/1993 și Ordonanței de urgență nr. 19/1994).Continuă diversificarea activității prin preluarea locuințelor de vânzare construite din fonduri de stat conform Legii nr. 61/1991, capitalizarea locuințelor pe baza Legii 112/1995 (casele naționalizate) și a Legii nr. 114/1996.În prezent, activitatea companiei constă în administrarea financiară a locuințelor vândute (urmărirea, încasarea și transferul ratelor și dobânzilor aferente aferente), vânzările de noi locuințe construite din fonduri de stat și, de asemenea, capitalizarea fondului de arhivă disponibil al companiei.Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, în conformitate cu un Statut propriu și o politică de reglementare internă, cu respectarea legislației române în vigoare.Compania are 20 de angajați, cu structura organizatorică aprobată de consiliul de administrație.

Capitalizând avantajul poziției ultra centrale în capitală (km 0), compania continuă pe o scară ascendentă activitatea de tranzacții imobiliare fiind membru ARAI.

Pentru dinamica înaltă a tranzacțiilor pe piața internă a imobilului, legăturile "ROMCONFORT" diversifică oferta de oportunități prin contractarea de parteneri străini europeni și americani.Putem spune incertitudine că, prin natura performanțelor noastre, "ROMCONFORT" este cea mai veche companie din acest domeniu din România, un pionier al activității imobiliare.

Printr-o politică flexibilă în domeniu, cu un consiliu de conducere ambițios și în același timp profesional, avem garanția că vom avea succese de mai mulți ani.

 

Așteptăm persoanele interesate să vină în România și să investească aici în domeniul cel mai dinamic, conform sloganului nostru "toată lumea trebuie săștige în domeniul imobiliar".

 

       Brief presentation of the trading company ROMCONFORT S.R.L.

In the year 1966 it is established the Office for the Construction of Personal Ownership Homes (OCLPP) whose activity object was the construction of personal property homes in Bucharest Municipality and Ilfov Agricultural Sector.

Within this program, the activity of the company consisted in the elaboration of documentations, the tracking of the execution of the works by high competence specialty personnel and their delivery to beneficiaries (natural persons). The financing of these works was done both with own funds and also with funds from state budget.

OCLPP's activity materialized in the construction of over 40000 habitations, personal ownership, constriction type villa, in different residential assemblies in Bucharest and surroundings.

In 1973, once "The Regional Development Plan of Habitations in Bucharest Municipality" was elaborated, OCLPP transforms in the Enterprise of Purchase and Sale of Habitations in Bucharest (ICVL), which, with this opportunity, widens its activity scope by building flats in blocks (blocks with more floors).

In the 18 activity years ICVL manages to build over 330000 flats with financing by state credits and over 20000 habitations type villa with own financing.

In 1991, based on the Decision of the Local Council of Bucharest Municipality and Law 31/1990 concerning trading companies, ICVL restructures itself and becomes Romanian legal person with a structure of shareholders of 70% state capital (FPS) and 30% private capital (FPP), named "ROMCONFORT".

Subsequently, the structure of the shareholders modifies by the purchase of shares by MEBO method in 1996 and then in 2004, by purchasing the majority of shares from AVAS; this, today the entire capital of the company is private and 10% owned by natural persons.

The main activity of the company "ROMCONFORT" concentrated after 1991 in the finalization of approximately 120 blocks with over 6000 flats. The financing source was mixed (both own resources and also from the budget according to Government Decision no 39/1993 and Emergency ordinance no 19/1994.

Continues the diversification of the activity by taking over for sales habitations built from state funds according to Law-Decree no 61/1991, habitations capitalization based on Law 112/1995 (nationalized houses) and LAW no 114/1996.

Presently, the activity of the company consists in the financial administration of sold habitations (tracking, cashing and transfer of afferent rates and interests), sales of new habitations built from state funds, and also the capitalization of the available archive fund of the company.

The company develops its activity according to Law 31/1990 republished, according to an own STATUTE and an Internal Regulation Policy, observing the Romanian legislation in force.

The company has 20 employees, with the organizational structure approved by the Administration Board.

Capitalizing the advantage of ultra central position in the capital (km 0), the company continues on an ascendant scale the activity of real estate transactions being ARAI member.

To the high dynamic of the transactions on real estate domestic market, "ROMCONFORT" ties to diversify the offer of opportunities by contracting European and also American foreign partners.

We can inerrably state that, by the nature of our performances, "ROMCONFORT" is the oldest company in this field from Romania, a pioneer of Real Estate activity.

By a flexible policy in the filed, with an ambitious and at the same time professional board of management, we have the guarantee that we will have successes for many years on.

We wait for the people interested to come to Romania and invest here in the presently most dynamic field, according to our slogan "everybody must win in real estate."

 

SC Romconfort SRL - Toate drepturile rezervate 2010 - Pagina realizata de Proprietati.ro